Chci kandidovat

Příští komunální volby nás čekají v roce 2022, avšak to neznamená, že byste se na ně nemohli začít efektivně připravovat právě teď! Zde naleznete základní informace o obcích a tipy, jak být úspěšný ve volbách do obecních zastupitelstev.

A pokud teprve uvažujete o vstupu do komunální politiky, doporučujeme se zúčastnit debat, případně mentoringového programu našeho hlavního partnera Nadace Via v rámci projektu Nebojme se komunální politiky!

Moje obec - jak funguje?

Pokud přemýšlíš, jak vlastně obce fungují a o čem mohou zastupitelé rozhodovat, pak se můžeš prokousat zákonem č. 128/2000 Sb., tedy zákonem o obcích. V něm nalezneš základní zakotvení obcí, které samozřejmě vychází ze samotné ústavní úpravy. Avšak nezoufej, připravili jsme pro tebe základní informační balíček, který ti sdělí to nejdůležitější.

Obce jsou základním územním samosprávným společenstvím občanů – mohou vlastnit majetek a zejména pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. To je základní zákonné vymezení obcí. Jak vidíš, obce tu jsou pro své občany, kteří by se měli zajímat o dění ve své obci a pečovat o veřejný prostor kolem sebe.

Mezi nejdůležitější orgány obce patří zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad a další zvláštní orgány obce. Pokud má obec alespoň 3000 obyvatel, pak předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády a na návrh obce může stanovit, že je taková obec městem. Orgány jsou stále stejné, jen se jinak jmenují – zastupitelstvo města, rada města a tak dále.

Zákon též stanovuje, která města jsou statutárními. Od „běžných měst“ se liší tím, že jejich území se člení na městské části či městské obvody s vlastními orgány samosprávy. Jedná se například o Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec atd… V komunálních volbách se v těchto městech bude volit do zastupitelstva města, ale i do zastupitelstev jednotlivých částí a obvodů.

Jaké orgány obce mají?

Rada obce je výkonným orgánem obce a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu. V menších obcích (tam, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů) se ale rada nevolí a její činnost vykonává starosta. Zastupitelstvo volí radu ze svých členů a může ji taktéž odvolat, ale pozor – zastupitelstvo může odvolat i jednotlivé členy rady. A co tedy rada dělá? Například zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, kontroluje činnost obecního úřadu… Zkrátka vykonává zejména exekutivní činnost

Starosta obce pak zastupuje obec navenek. Je jejím prvním představitelem. Zajímalo by tě, jak se stát starostou? Nejprve se musíš dostat do zastupitelstva, protože starostu volí zastupitelstvo z řad jeho členů. Starosta řídí jednání zastupitelstva a rady, odpovídá za informování veřejnosti obce… Ale platí, že nejdůležitějším orgánem obce je samotné zastupitelstvo, protože rozhoduje o nejdůležitějších otázkách a volí ostatní orgány.

Podstatné je si uvědomit, že obce vykonávají samostatnou a přenesenou působnost. Co to znamená? V samostatné působnosti si obec spravuje sama vlastní záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejích občanů. Rozhoduje tak například o opravě místních komunikací, zřízení obecní policie atd. V přenesené působnosti pak obec vykonává státní správu – stát na obec přenáší některé činnosti – např. vydávání občanských průkazů, stavební povolení atd.

Obce samozřejmě vydávají i právní předpisy. Jedná se o obecně závazné vyhlášky, kterými mohou v samostatné působnosti ukládat i povinnosti, pokud se to týká zejména veřejného pořádku, udržování čistoty veřejných prostranství či pořádání, průběhu a ukončení tančeních zábav, diskoték a dalších. Nařízení pak vydává v přenesené působnosti, je-li k tomu zákonem zmocněna. Zároveň nařízení musí být vydáno jen na základě zákona a v jeho mezích.